ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων στο Πεδίο Βολής Κρήτης

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 559/ 15-2-13 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΒΕΥ 86-9Ρ4.