ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αίγινας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπάλληλων στο Δήμο Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 13977/04-10-2012 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος , με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Β43ΒΩ68-Υ14.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β43ΒΩ68-Υ14