ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 304/15.03.2019 Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΝΛΤΟΞΔΔ-ΔΩΒ