ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ανακοίνωσης–πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΓΩΟ465ΧΘ7-ΛΚ2