ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου

PDF | DOC | Ανακοίνωση -Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 10345/1378/25-2-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΒΕΤ90Ρ1Ι-04Τ.