ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 54952/3.9.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ΩΡΛΧΚΩ3-ΚΦΤ.