ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Aνακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 31921/15.5.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΩ4ΚΩ3-0ΩΤ.