ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1354/28-3-2017 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΑΔΑ: ΩΜΗΜ469ΗΡΙ-ΠΔ9.