ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.)

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της υπ΄αρ. 2317/15.3.2017 ανακοίνωσης–πρόσκλησης για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.)., –(ΑΔΑ): ΩΥ98469ΗΤΖ-6Ξ0 – ως προς την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.