ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

​Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο​

PDF | DOC | ​Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο​

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 3δ του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33)

β. της παρ. 3δ του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33)

γ. του Μέρους Δ΄ «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων» του ν.4369/2016 (Α΄ 33)

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

 1. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/5.11.2016),
 2. Το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Αhttps://www.ypes.gr/Φ.11/70/οικ.19541/19-7-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατά της διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εφεξής Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33) και τις διατάξεις των άρθρων 87 έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφεξής ΚΚΔΚΥ, (ν. 3584/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33).

 

Άρθρο 2

Σκοπός και αρχές

 

 1. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και του καταλλήλου υποψηφίου που επιλέγεται για την άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης στον οργανισμό αυτό.
 2. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται βάσει των αρχών της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων προκειμένου να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης

 1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια κατά νόμο συλλογικά όργανα ανά επίπεδο θέσης ευθύνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και στο άρθρο 89 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007).
 2. Στα μέλη των κατά περίπτωση αρμόδιων συμβουλίων παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο για την επιστημονική υποστήριξη της διαδικασίας των δομημένων συνεντεύξεων, η απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή αυτών.
 3. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης εκδίδεται πρόσκληση από τον Πρόεδρο του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η οποία αποστέλλεται στους υποψηφίους τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης και σε κάθε περίπτωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας συνεδριάσεων του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
 4. Τα μέλη του αρμόδιου συμβουλίου προβαίνουν στη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη: α) τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, β) την αίτηση υποψηφιότητας, γ) το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, δ) τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις προϊσταμένων, ε) το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.
 5. Βάσει των στοιχείων της παρ. 4 τα μέλη του συμβουλίου διενεργούν τη δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις που προκύπτουν ή βασίζονται στα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 4

Θεματικές ενότητες δομημένης συνέντευξης

 1. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

1.1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου. Για τη θεματική ενότητα αυτή απαιτείται εκ των προτέρων ενημέρωση του υποψηφίου αναφορικά με τα οργανωτικά θέματα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

1.2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Σε αυτό το στάδιο της συνέντευξης ένα Μέλος του Συμβουλίου διατυπώνει, προς ανάπτυξη από τον υποψήφιο, ένα υποθετικό σενάριο, ώστε μέσω της θεματικής αυτής ο υποψήφιος να αναδείξει ιδίως τις διοικητικές του ικανότητες, τον τρόπο και την ευχέρεια επικοινωνίας, την ικανότητα καθοδήγησης και επίτευξης αποτελεσμάτων, την ανάληψη ευθύνης, τον προγραμματισμό, την οργάνωση.

 1. Για τη μοριοδότηση κάθε μίας από τις ανωτέρω θεματικές ενότητες λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 5

Διενέργεια δομημένης συνέντευξης

 1. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά με αλφαβητική σειρά.
 2. Οι ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου, προς τον υποψήφιο έχουν σκοπό την ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά την προσωπικότητά του, τις διοικητικές ικανότητες, το επίπεδο γνώσεων και την ηγετική του ικανότητα και τίθενται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και κριτηρίων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
 3. Προς επίτευξη του σκοπού της δομημένης συνέντευξης και για την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, η χρονική διάρκεια της συνέντευξης των υποψηφίων προσδιορίζεται ανά επίπεδο θέσης ευθύνης ως εξής: α) τριάντα (30΄) λεπτά έως μία (1) ώρα για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου γενικής διεύθυνσης, β) τριάντα (30΄) έως σαράντα πέντε (45΄) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και γ) τριάντα (30΄) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου τμήματος.

Άρθρο 6

Μοριοδότηση

 1. Κάθε θεματική ενότητα της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
 2. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου.
 3. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Απαραίτητο και κρίσιμο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.