ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 18 Νοέμβριος 2019

Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων

«Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων» (Με αντιστοίχιση των Καποδιστριακών ΟΤΑ – Νέα έκδοση 31-05-2011)