ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων

“Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων” (Με αντιστοίχιση των Καποδιστριακών ΟΤΑ – Νέα έκδοση 31-05-2011)