ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Κενές οργανικές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές α'εξ. 2013

PDF | DOC | Κενές οργανικές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές α’εξ. 2013

Αποστολή πίνακα υπηρεσιακών αναγκών των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε παραμεθόριες περιοχές
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.48/44/οικ.9300/3-4-2009 εγκυκλίου σας, σας διαβιβάζουμε πίνακα με τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών σε προσωπικό των κλάδων ΠΕ Μηχανικών/ Αγρονόμων Τοπογράφων ή ΠΕ Μηχανικών/ ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών/ Τοπογραφίας των Κτηματικών Υπηρεσιών, τις οποίες η Υπηρεσία μας προτίθεται να καλύψει με τη διαδικασία των μετατάξεων υπαλλήλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ βάσει των διατάξεων των αρθ. 72 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) του αρθ. 78 του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) και της παρ. 22 του άρθρου 9 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι μετατασσόμενοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία από δυο (02) μέχρι είκοσι (20) έτη και να μην έχουν υπερβεί το 450 έτος της ηλικίας τους (παρ. 33 του άρθ.9 του Ν. 2266/94).

Οι αιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, Καρ. Σερβίας 10, τ.κ. 10184 είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη  σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, εντός μηνός από τη δημοσιοποίηση του σχετικού πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ

Α/Α

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤ.

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

ΔΡΑΜΑΣ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τοπογραφίας

1

2

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΠΕ

Αγρονόμων Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

2

ΤΕ

Τοπογραφίας

2

3

ΕΒΡΟΥ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

4

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕ

Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

1

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

6

ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

7

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ

Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

7

ΤΕ

Τοπογραφίας

4

8

ΛΕΣΒΟΥ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

9

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ

Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

1

10

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ

Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

1

11

ΣΑΜΟΥ

ΠΕ

Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών

1

12

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

13

ΧΙΟΥ

ΤΕ

Τοπογραφίας

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩN / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

14

ΣΥΝΟΛΟ

27