ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς

Αθήνα, 4 Μαΐου 2023

 

Δελτίο Τύπου

 

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς

Στις 02.05.2023, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 38013/02.05.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία όλες οι αρμόδιες αρχές και φορείς ενημερώθηκαν για την έκδοση της με αρ. 31932/10-04-2023 (B ́2572/20-04-2023) υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (ΑΔΑ: 9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50).

Με την εν λόγω Εγκύκλιο υπενθυμίστηκε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9  του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α ́169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΕΦΑΓΥΖΣ). Η εν λόγω έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ δεν έχει λάβει χώρα ακόμη.

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος