ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 25 Αύγουστος 2019

Κανονιστικές Πράξεις

2014_ΥΑ Προσθήκη 2ης γενιάς

2018_ΥΑ Προσθήκη αδ. διαμονής

2019_ΑΕΓ  Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφών

2019_ΥΑ_Μεταβίβαση σε Προϊσταμένους

2019_ΥΑ Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

2019_ ΚΥΑ Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση

2019_ ΚΥΑ  Προϋποθέσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

2019_ΥΑ Αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης, σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω