ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Κάλυψη θέσεων με μετακίνηση – απόσπαση Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.

PDF | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 10374/05.03.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ.