ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Φοίτηση στη σχολή εθνικής ασφαλείας

PDF | DOC |Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (16η εκπαιδευτική σειρά)

Με την αριθμ. πρωτ. 7231Α/12/584091/10-5-2012, 7231Α /12/783022/22-6-2012 καθώς και 7231Α /Α/12/801338/26-6-2012 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το έτος 2012-2013 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι εννέα (9) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ 380/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ 33/98.
Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.),επίσης πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν το βαθμό Α’ ή Β’ και ηλικία που να συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1957 και εντεύθεν).
1.Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 17-9-2012 έως 29-3-2013, οι υπάλληλοι – σπουδαστές θεωρούνται αποσπασμένοι στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.
2.Κατά τη φοίτηση τους στη Σχολή θα πραγματοποιηθεί ένα (1) εκπαιδευτικό ταξίδι στο εσωτερικό διάρκειας τριών (3) ημερών, ενώ δε θα πραγματοποιηθεί ταξίδι στο εξωτερικό.
3.Οι Μονάδες Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Διοικητικού, παρακαλούνται μέχρι τις 9 Ιουλίου 2011 να αποστείλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θεωρημένες και εγκεκριμένες, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15 – Τ.Κ.10674) για την τελική επιλογή των έξι (6) υπαλλήλων.
4.Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
5.Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.