ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Μικροί Οικισμοί μη Γ' προτεραιότητας θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 4 σημεία (bullet) της Ομάδας Β. Τα υδρόμετρα ξενοδοχείων δεν αποτιμώνται βάσει του "2,5 άτομα ανά υδρόμετρο" αλλά με το "πλήθος των κλινών ανά υδρόμετρο του καταλύματος" (πχ βάσει http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)

Για να είναι ένα έργο δικτύου αποχέτευσης ολοκληρωμένο και λειτουργικό θα πρέπει να υπάρχουν, εκτός από την σύνδεση με λειτουργική ΕΕΛ, και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων στους κατοίκους και το περιβάλλον, καλό θα ήταν η κατασκευή δικτύων και ιδιωτικών συνδέσεων να γίνεται παράλληλα. Οι ιδιωτικές συνδέσεις δεν είναι επιλέξιμες, οπότε η δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτές δεν αθροίζεται στο χρηματοδοτούμενο ποσό (ανώτερο τα 5 εκ.€). Το εν λόγω ποσό των ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται με τι πόρους θα γίνει, πχ ίδιοι πόροι, δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ξέχωρο του Προγράμματος Φιλόδημος), που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Εφόσον το εν λόγω έργο εμπίπτει στο πεδίο και στα κριτήρια της Πρόσκλησης, δύναται να υποβληθεί και θα αξιολογηθεί - ελεγχθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η δυνατότητα αναδρομικότητας των πληρωμών. Παρακαλούμε στην υποβολή σας να περιέχονται σε CD όλα τα στοιχεία που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό (π.χ. δημοσιεύσεις στον τύπο, αποφάσεις επιτροπών, προσφορές υποψηφίων, τυχόν ενστάσεις, Απόφαση Ελεγκτικό Συνεδρίου για την υπογραφή της Σύμβασης κλπ).

Ο πληθυσμός που λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους προκύπτει από τα ενεργά υδρόμετρα που υπάρχουν στις περιοχές που πρόκειται να αποκτήσουν το αιτούμενο δίκτυο αποχέτευσης (η εκτίμηση συνήθως γίνεται με 2,5 άτομα ανά ενεργό υδρόμετρο, συν τις κλίνες όπου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα).

1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠ
2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.

Eφόσον το έργο της αποχέτευσης εμπίπτει στην περίπτωση 3 της Ομάδας Β (ήτοι, οικισμός Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων ΥΥΣ ή ΕΥΣ που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων) και προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα στην αίτησή σας, τότε το έργο είναι εν δυνάμει υποψήφιο για ένταξη στο Πρόγραμμα και είναι θεμιτό να συντονιστούν οι εργολαβίες. Ο συντονισμός εργολαβιών αναφέρεται άλλωστε και στην Πρόσκλησή μας ως επιθυμητή ενέργεια. Στο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλετε θα αναγραφούν τα σχετικά στοιχεία του άλλου έργου στο πεδίο συνέργεια / συμπληρωματικότητα. Επίσης στην αίτησή σας τόσο στις τεχνικές περιγραφές όσο και στις προμετρήσεις / προϋπολογισμό, θα πρέπει να δείχνεται η εξοικονόμηση ποσοτήτων (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις κλπ).

Η αίτηση ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης καθώς επίσης και να αποτελεί ένα έργο που βρίσκεται στο πεδίο και στη στόχευση της Πρόσκλησης. Αν αιτηθείτε μόνο το εσωτερικό δίκτυο ή μόνο το εξωτερικό, προφανώς αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση.

Για ΕΕΛ οικισμών Δ προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμα κτίρια διοίκησης που συνήθως απαντώνται σε ΕΕΛ μεγαλύτερων οικισμών (Α, Β, Γ προτεραιότητας), αλλά είναι επιλέξιμος μικρός οικίσκος που διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα (γραφείο, wc-ντους).
Να επισημάνουμε ότι στα κτίρια διοίκησης, και όπου αλλού απαιτείται από το Νόμο, πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Σε ποια Ομάδα (Α-Β-Γ) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

Ο κάθε δικαιούχος (Δήμος ή ΔΕΥΑ) υποβάλει μία μόνο αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα υποέργα.
Οικισμοί Δ προτεραιότητας του σημείου 4 της Ομάδας Β (bullet 4) είναι επιλέξιμοι για την κατασκευή δικτύων και τη σύνδεση σε λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, εφόσον δεν απαιτούνται έργα ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους (πχ επέκταση δυναμικότητας της ΕΕΛ).
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται).Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που αιτείται.
Τέλος, ανώτατος χρηματοδοτούμενος ΠΥ για το σύνολο των Υποέργων των Ομάδων Β και Γ είναι τα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που κάποιο διαδημοτικό έργο εξυπηρετεί τον Χ Δήμο/ΔΕΥΑ αλλά εκτελείται από άλλον δικαιούχο Ψ, το ποσό που του αναλογεί (επιμερισμός έργου) προσμετράτε στο συνολικό ποσό χρηματοδότησης του Χ δικαιούχου (και αντιστοίχως αφαιρείται από τον δικαιούχο Ψ που εκτελεί το έργο). Τα εν λόγω ποσά περιγράφονται στις αιτήσεις των δύο Δικαιούχων αλλά σαν αιτούμενη δαπάνη παρουσιάζονται μόνο στον Δικαιούχο που θα τα διαχειριστεί

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 5 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 5 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.

Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας ΕΕΛ ή μιας προμήθειας εξοπλισμού αντικατάστασης στην ΕΕΛ, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 500 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 5.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (π.χ. εξυπηρετούμενοι κάτοικοι), ώστε να τηρείται το χρηματοδούμενο όριο των 5 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ, παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου (μηδενικός). Στον προϋπολογισμό μελέτης αναφέρεται κανονικά το ποσό του ΦΠΑ.
Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ δεν είναι μηδέν.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται ή π.χ. με σχετικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη μονάδα).
Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που θα αιτηθείτε.

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).

Εφόσον οι ιδιωτικές συνδέσεις αποτελούν ξέχωρη εργολαβία (δεν εμπεριέχονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου) δεν απαιτείται να αποτελούν ξέχωρο υποέργο στο τεχνικό δελτίο (εξάλλου δεν είναι και επιλέξιμη δαπάνη). Στην περίπτωση που είναι μέρος των Τευχών Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου, ο αιτούμενος π/υ του εν λόγω υποέργου ναι μεν θα περιγράφεται στα αρχεία αλλά δε θα περιλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο. Τέλος, στην περίπτωση που δεν έχουν δρομολογηθεί πως θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικές συνδέσεις, θα υπάρξει ειδικός όρος δέσμευσης του Δικαιούχου στην απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης για τη συμβασιοποίηση της εργολαβίας των ιδιωτικών συνδέσεων πριν την ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ).

Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.

Για τον εν λόγω οικισμό, βάσει του τέταρτου σημείου (μπούλετ) της Ομάδας Β της πρόσκλησης, δύναται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεση με υφιστάμενη ΕΕΛ, εφόσον η πρόταση είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.

Στην Πρόσκληση έργων αποχέτευσης λυμάτων δεν είναι επιλέξιμη η ολοκλήρωση δικτύων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας. Εάν κατά την επέκταση της ΕΕΛ έγιναν επεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων τότε δεν είναι επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, εφόσον όμως η επέκταση ήταν διακριτή σε σχέση με την υπόλοιπη μονάδα τότε είναι επιλέξιμες οι δράσεις αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού στο τμήμα της ΕΕΛ που κατασκευάσθηκε προ 25ετίας και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αντίστοιχες δράσεις τα τελευταία 20 έτη.

Από την στιγμή που δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), επιλεξιμότητα των δράσεων προκύπτει εάν ισχύουν τα οριζόμενα του τρίτου bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων (περί “ΚΑΚΗΣ” ποιοτικής κατάστασης στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ). Τα μοναδιαία κόστη αφορούν σε επίπεδο οικισμού και σε περίπτωση κοινών αγωγών μεταφοράς γίνεται σχετικός επιμερισμός των κοινών τμημάτων. Τονίζεται η επιλεξιμότητα δικτύων στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών ώστε τα μοναδιαία κόστη να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Τα παντορροϊκά δίκτυα θεωρούνται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εφόσον, δεν ισχύουν τα οριζόμενα των τριών πρώτων bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων, και ζητείται νέα ΕΕΛ για τους δύο οικισμούς (οπότε δεν ισχύει και το 4ο bullet της Ομάδας Β), δεν προκύπτει επιλέξιμη δράση για τους 2 εν λόγω οικισμούς.
Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμα τα έργα των δικτύων αποχέτευσης (ολοκλήρωση δικτύων) εφόσον η προσαγωγή των λυμάτων των δύο οικισμών πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη/λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, χωρίς περαιτέρω δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης για την εξυπηρέτηση του επιπλέον φορτίου που προκύπτει.

Όπως σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, έτσι και στο συγκεκριμένο, είναι γνωστό ότι θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής όπως: χρονολογία κατασκευής, κόστος και πηγή χρηματοδότησης, καθώς και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας του οικισμού με την αποτύπωση του ‘ως κατασκευάστηκε’ δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια κτλ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν και τεκμήρια – στοιχεία αναφοράς/συσχέτισης με το ΣΔΛΑΠ ή/και τον χαρακτηρισμό της «ΚΑΚΗΣ» κατάστασης των υδάτων στα οποία απορρίπτει σημειακά το εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης.

Το συγκεκριμένο σημείο αφορά σε λειτουργούσες/υφιστάμενες ΕΕΛ.

1 14 15 16 17 18 19