ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Για επανάχρηση ανενεργού κτιρίου (Ομάδα Α2) το οποίο δεν είναι παραχωρημένο άλλα μισθωμένο από τον δήμο για 20 έτη χρειάζεται κάτι περαιτέρω;

Βλέπε Ερώτηση-Απάντηση α/α 14, δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη χρειάζεται να αναλύονται/περιγράφονται και οι τυχόν δομικές επεμβάσεις και η συμφωνία επ’ αυτών.