ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

διεύθυνση επικαιροποίησης του Κανονισμού : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0788-20200201&from=EN


Προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο