ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Φέρε μας τις ιδέες σου: Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) στοχεύει στην διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση και εμπέδωση των πολιτικών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας με κάθε ενδιαφερόμενο. Για τον λόγο αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας στην ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει με στόχο τη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων, σε βασικά ερωτήματα που αντιστοιχούν στους σημαντικότερους στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

  • Σε ποιες πληροφορίες/δεδομένα της Διοίκησης θα θέλατε να έχετε πρόσβαση και πώς θα τα χρησιμοποιούσατε;
  • Σε ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα θέλατε να έχετε συμμετάσχει ή να συμμετέχετε και με ποιο τρόπο;
  • Ποια εργαλεία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να διευκολύνουν την ενημέρωσή σας και την άσκηση ελέγχου ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών;
  • Ποιες τεχνολογικές εφαρμογές (applications) θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δράσης της δημόσιας διοίκησης;

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ένα από τα τέσσερα εργαστήρια που θα υπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης και θα συζητήσουν το αντικείμενο της ερώτησης που επέλεξαν. Το σύνολο των συγκεντρωμένων προτάσεων θα υποβληθούν στον Υπουργό για αξιοποίηση κατά την εκπόνηση του νέου νομοσχεδίου, ενώ παράλληλα θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της σχετικής ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης opengov.diavgeia.gov.gr, η οποία είναι ανοικτή για σχόλια έως τις 18/10.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας εκπρόσωπος από κάθε εργαστήριο θα παρουσιάσει σε όλους τους συμμετέχοντες τις τρεις σημαντικότερες προτάσεις που προέκυψαν στο εργαστήριο που συμμετείχε.

Πιστεύοντας ότι η ενεργή συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας σύγχρονης και ανοικτής Δημόσιας Διοίκησης, θα ακολουθήσουν και άλλες συνεργατικές δράσεις καθώς και ενέργειες για την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.

Δημόσια διαβούλευση επί των βασικών στόχων πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας:
opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/?p=119

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση:
www.opengovpartnership.org/country/greece/action-plan

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του χώρου της εκδήλωσης παρακαλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής.