ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

6th International Conference on e-Democracy

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΣΚτΠ), προσπαθώντας να διευρύνει τα όρια της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και να αναδείξει τα σχετικά τεχνολογικά και νομικά ζητήματα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, διοργανώνει σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) και πολλών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία με τίτλο:

«e-Democracy 2015: Challenges for Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms»

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενα του Συνεδρίου αποτελούν:

  • Η διασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου υπό τις σημερινές συνθήκες συνεχούς εξέλιξης των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
  • Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου
  • Η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων
  • Η αυτοματοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης με παράλληλη εγγύηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
  • Η κατοχύρωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

 Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και των θεματικών ενοτήτων έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.