ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων, σε εφαρμογή του αρθ.12Γ, του ν. 4305/2014

PDF | Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων, σε εφαρμογή του αρθ.12Γ, του ν. 4305/2014

Η ανοικτή διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται με τα ανοικτά δεδομένα όσο και από το εισόδημα που δημιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται.

Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία της γνώσης. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για εμπορικούς σκοπούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Πριν την υποβολή της η έκθεση τέθηκε, από την 19η Φεβρουαρίου έως και την 4η Μαρτίου 2016, σε δημόσια διαβούλευση.