ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης

PDF | DOC | Αυτοδίκαιη απόλυση – Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.- Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, όσον αφορά στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Α. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄33) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και προβλέπονται τα εξής:

“1. Ο τίτλος του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας» τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας».

2.Η παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (670υ) έτους  της ηλικίας του».

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) καταργείται.”

 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν.4369/2016, (ήτοι από τις 27/2/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 74 του ως άνω νόμου), οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού θα πρέπει να προβούν άμεσα σε κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια ενημερώνοντας τους υπαλλήλους τους για τις νέες ρυθμίσεις περί αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και κυρίως όσους επρόκειτο να απολυθούν αυτοδικαίως από την Υπηρεσία με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως είχαν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (Α΄ 18), δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4369/2016.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016, δεν αίρεται το δικαίωμα παραίτησης του υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007).

 

Β. Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.

 

Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής:

«Οι υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από τις 19.8.2015 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 159  του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3854/2007, δύνανται να επανέλθουν στη υπηρεσία με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλθουν, μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, σύμφωνα τις διατάξεις του  άρθρου 155 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και τις διατάξεις του άρθρου 159 του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αυτές τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου, με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του, ή τυχόν  θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη  απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’  εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης».

Στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων εμπίπτουν όσοι υπάλληλοι απολύθηκαν αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 155 του ΥΚ (ν. 3528/2007) και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) από 19-8-2015 έως 27/2/2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4369/2016.

Διαδικασία επαναφοράς:

 

Λόγω  της αποκλειστικής προθεσμίας που τίθεται για την υποβολή της σχετικής αίτησης επαναφοράς από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που επιθυμούν να επανέλθουν στην ενεργό Υπηρεσία, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους. Περαιτέρω και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα να προβαίνουν άμεσα στις προαναφερόμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου η επαναφορά των αιτούντων υπαλλήλων, εφόσον βέβαια γίνει δεκτή η σχετική αίτησή τους.

 

Υπηρεσιακή κατάσταση:

 

Μισθολογική κατάσταση:

 

Για περαιτέρω θέματα που αφορούν ζητήματα μισθολογικής κατάστασης των εν λόγω υπαλλήλων καθώς και ανακύπτοντα θέματα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη ενδεχομένως πραγματοποιηθεί για τη συνταξιοδότηση των εν λόγω υπαλλήλων, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Προσωπικού/ Οικονομικού να απευθύνονται στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή εκείνες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τα θέματα επαναφοράς στην υπηρεσία των αυτοδικαίως απολυθέντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αρμόδια αποκλειστικά Υπηρεσία για την παροχή οδηγιών ή επίλυσης ερωτημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Σταδίου 27).

 

 

 

 

Γ. ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ- ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων. 3. Με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.» 

Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων οι Υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν άμεσα και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4369/2016,  όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, στην εκ νέου συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τους αποτελούμενα από:

α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

β) τους αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, καθώς η θητεία αυτών εξακολουθεί να ισχύει βάσει των προαναφερομένων διατάξεων με τις οποίες ρητώς προβλέπεται ότι λήγει η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους  φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς καθώς και στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας  μας www.ypes.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό.