ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Eνημέρωση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου επί των πειθαρχικών υποθέσεων

PDF | DOC | Υποχρέωση ενημέρωσης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου επί των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του Άρθρου 146Α του Ν. 3528/07, όπως ισχύει, «8. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενη¬μερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθ¬μιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης».
Δυνάμει των ανωτέρω και προκειμένου το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο τηρείται σχετική βάση δεδομένων, να έχει ασφαλή γνώση όλων των σταδίων της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων, υπενθυμίζεται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια η υποχρέωσή τους να αποστέλουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο τα εξής:
1. Κατάσταση με τις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις
2. Κατάσταση με τις εκδικασθείσες υποθέσεις
3. Κατάσταση με τις ασκηθείσες ενστάσεις και προσφυγές, καθώς επίσης και τυχόν λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα οικεία πειθαρχικά συμβούλια.