ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων

PDF | DOC | Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων

Σχετ.: α) η με αριθ.πρωτ.ΔΟM/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου μας περί
επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων (ΑΔΑ: ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) και
β) οι με αριθ.πρωτ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.33324/29-12-2016 και 678/28-4-2017 επιστολές της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών
μονάδων των Υπουργείων
Με αφορμή την δημοσίευση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους
Οργανισμούς των υπηρεσιών σας και δεδομένου ότι όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να είναι σε
θέση να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα, ώστε να καταστεί λειτουργικώς
εφικτή η δίχως προβλήματα μετάβαση από την παλαιά στη νέα δομή, θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
Προκειμένου η μετάβαση στα νέα οργανωτικά σχήματα να γίνει ομαλά, με κύριο
στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών σας, θα
πρέπει να προβείτε άμεσα στον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών και στην
έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων.
1. Κατάρτιση και έκδοση των αποφάσεων με αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων
σε αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 41, παρ. 3 και
5, αντίστοιχα, του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα
νέα οργανογράμματα των Υπουργείων.
Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την κατάρτιση των σχεδίων θα πρέπει να
ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση των αποφάσεων
αυτών τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο
Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.
2. Κατάρτιση και έκδοση της απόφασης, βάσει του άρθρου 54 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), σύμφωνα με την οποία ο υπουργός, ο αναπληρωτής
υπουργός και ο/οι υφυπουργός/οί μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε
γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς και
γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα
να υπογράφουν κατά περίπτωση ή “με εντολή αναπληρωτή υπουργού” ή “με εντολή
υφυπουργού”, αντιστοίχως.
Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την σύνταξη του σχεδίου θα πρέπει να
ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση της απόφασης
αυτής τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο
Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.
3. Κατάταξη Προσωπικού
Στο άρθρο «Κατάταξη Προσωπικού» των σχεδίων Π.Δ. προβλέπεται ότι για την κατάταξη του προσωπικού α) από τους κλάδους που καταργούνται στους κλάδους που παραμένουν και β) από προσωποπαγείς θέσεις σε οργανικές, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού.
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση
Διαπιστωτικής Πράξης του οικείου Υπουργού, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι
υπάλληλοι που κατατάσσονται στους νέους κλάδους, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν
οργανικές θέσεις.
Διευκρινίζεται ότι αρμόδια για την κατάρτιση του σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού,
ενώ η έκδοση της οικείας Διαπιστωτικής Πράξης τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση
του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.
Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση του σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, καθότι η
κατάταξη υπαλλήλων σε νέους κλάδους απαιτεί και επικαιροποίηση του Μητρώου
Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Κατανομή Θέσεων Προσωπικού
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, η κατανομή των θέσεων
προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με
3  απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης (στην προκειμένη περίπτωση του οικείου
Υπουργού), μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με
βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση
Υπουργικής Απόφασης, υπό μορφή Παραρτήματος Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων, όπου
θα κατανέμεται το σύνολο των προβλεπόμενων στο σχ. Π.Δ. θέσεων προσωπικού στις
οργανικές μονάδες του Υπουργείου.
Για το θέμα αυτό, προτείνεται για την κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ
υποστηρικτικών και επιτελικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες
των μονάδων αυτών.
Διευκρινίσεις:
α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ η
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Π.Δ/τος
για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.
β) Λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς, οι προβλεπόμενες από τις ως άνω
διατάξεις εισηγήσεις κατανομής θέσεων προτείνεται να προετοιμαστούν από τους
υφιστάμενους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.
5. Τοποθέτηση Υπαλλήλων
Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, προβλέπεται (εκτός της
κατανομής θέσεων προσωπικού) και η τοποθέτηση των υπαλλήλων, η οποία διενεργείται με
απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των
υπηρεσιών προσωπικού.
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση
απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις
νέες, προβλεπόμενες στο σχ. Π.Δ., οργανικές μονάδες.
Διευκρινίσεις:
α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης ή, όπου δεν υπάρχει η Διεύθυνση Διοικητικού, η δε κατάρτισή του θα
βασίζεται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης κατανομής των νέων θέσεων προσωπικού της
παραπάνω παραγράφου.
β) Η έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων τοποθετείται χρονικά μετά την έκδοση
του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ορθολογική χωροθέτηση των νέων
οργανικών μονάδων, καθώς και την επικαιροποίηση των όποιων πληροφοριακών συστημάτων
είναι συνδεδεμένα με τον οργανισμό του κάθε Υπουργείου.
Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας
παρατίθενται ενδεικτικά σχετικά υποδείγματα όσον αφορά στη διαπιστωτική πράξη
κατάταξης προσωπικού (Υπόδειγμα Α΄) και στις αποφάσεις κατανομής των θέσεων
προσωπικού (Υπόδειγμα Β΄) και τοποθέτησης των υπαλλήλων (Υπόδειγμα Γ΄), ενώ για κάθε
άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.