ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                            Αθήνα,15 Σεπτεμβρίου 2011

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΤΑ
Η αποτελεσματική άσκηση του ρόλου, που η Ελληνική Πολιτεία και το Σύνταγμα έχει αναθέσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προϋποθέτει οικονομικά υγιείς Δήμους και Περιφέρειες. Τούτο σημαίνει:
• Οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα έσοδα. Δεν ξοδεύονται περισσότερα από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.
• Οι οφειλές σε τρίτους αποπληρώνονται εντός των νόμιμων προθεσμιών. Δεν δημιουργούνται ληξιπρόθεσμα χρέη.
• Όχι ανεξέλεγκτος νέος δανεισμός – μόνο για επενδύσεις και προϋπόθεση η δυνατότητα αποπληρωμής.
Η απαρέγκλιτη τήρηση αυτών των κανόνων είναι υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, όπως τα αποτελέσματα δείχνουν, κάποιοι δεν τους τήρησαν και σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο Δήμοι να δυσκολεύονται ή ακόμη και να αδυνατούν να εκπληρώσουν βασικές τους υποχρεώσεις όπως η καταβολή μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.
Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης των Δήμων και των Περιφερειών έρχεται να διορθώσει αυτή την ανωμαλία και σε συνδυασμό με τα λοιπά μέτρα, που αφορούν το σύνολο των ΟΤΑ, να μην ξαναεμφανισθεί το φαινόμενο της υπερχρέωσης των ΟΤΑ.
Στην Υπουργική Απόφαση που οριστικοποιήθηκε και με την απόφαση ορισμού της επιτροπής εξυγίανσης που την συνοδεύει, διευκρινίζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις τόσο για τις διαδικασίες ένταξης Δήμου ή Περιφέρειας στο Πρόγραμμα όσο και για τις βοήθειες και τις υποχρεώσεις που αυτό προβλέπει.
Με το πρόγραμμα εξυγίανσης ο ρόλος του ΥΠΕΣ είναι αυτός της υποστήριξης και του ελέγχου των ΟΤΑ που εντάσσονται σε αυτό.
• Υποστήριξη με μία σειρά μέτρων για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης που καταρτίζουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ.
• Έλεγχος, όσων ζητούν βοήθεια και υποστήριξη, για την τήρηση των συμφωνηθέντων .
Αλλαγές – συμπληρώσεις του προγράμματος εξυγίανσης
Με τις αλλαγές και συμπληρώσεις του προγράμματος έγινε μία προσπάθεια απλοποίησης αλλά και επιτάχυνσης της εφαρμογής του.
Περισσότεροι ΟΤΑ θα μπορούν να ενταχθούν και να τους παρασχεθεί η βοήθεια που προβλέπεται. Κάποιοι άλλοι θα απενταχθούν διότι δεν την έχουν ανάγκη.
Η πλειονότητα όσων θα ενταχθούν, με ταχείες διαδικασίες και περιορισμένου εύρους βοήθεια, θα μπορέσουν να εξυγιανθούν οικονομικά και να κάνουν μία νέα αρχή.
Βασική αλλαγή είναι ότι στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης θα μπορούν να προσφεύγουν και οι ΟΤΑ που αδυνατούν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους. Αδυναμία που μπορεί να προέρχεται από το ύψος των συσσωρευμένων οφειλών τους και από το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους. Είναι ένας αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης της ένταξης στο πρόγραμμα εξυγίανσης που δεν επιτρέπει παρερμηνείες και αμφισβητήσεις.
Επίσης νομοθετήσαμε, στο νόμο που ψηφίσθηκε την Τρίτη στη Βουλή για την «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή των αλλοδαπών», πρόσθετα εργαλεία βοήθειας προς τους ΟΤΑ που εντάσσονται στο πρόγραμμα, πέραν εκείνων που είχαμε ανακοινώσει σε προηγούμενη συνέντευξη – ανακοίνωση. Συγκεκριμένα:
1. Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012,
I. να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών. Συνεπώς η ισοσκέλιση θα είναι πραγματική και όχι πλασματική. Μόνον αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν δυνατότητα εγγραφής δανείου για την ισοσκέλιση του ελλειμματικού προϋπολογισμού τους.
II. να διακανονίσουν, με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες και να εγγράψουν εντός του 2012 μόνο το μέρος της διακανονισθείσας οφειλής και όχι το σύνολό της.
III. τμηματική αποπληρωμή εντάλματος για οφειλές Δήμων ή Περιφερειών, για το συνολικό ποσό των οποίων έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο .
2. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής στους Δήμους των εσόδων που τους αντιστοιχούν από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 (Παρακρατηθέντα και οφειλόμενα) με σκοπό την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε όσα προβλέπονται ήδη και ανακοινώσαμε πριν από ένα περίπου μήνα, όπως η πρόσβαση στο λογαριασμό αλληλεγγύης και εξυγίανσης, η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η μείωση του μισθολογικού κόστους με διευκόλυνση μετατάξεων σε άλλους ΟΤΑ που έχουν ανάγκη λόγω έλλειψης προσωπικού.