ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 8-5-2013

Αθήνα, 8/5/2013

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος κεντρικής διαχείρισης Ληξιαρχικών πράξεων από 8-5-2013»

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δια της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ αυτού (ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ), ανέλαβε, με δική του πρωτοβουλία, την υποστήριξη του προγράμματος «Αριάδνη» του Υπουργείου Εργασίας και την εκπόνηση με ίδιες δυνάμεις ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ήδη τέθηκε σε λειτουργία, αφού δημιουργήθηκε και η αναγκαία προς τούτο θεσμική κάλυψη με τη ριζική αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου περί ληξιαρχικών πράξεων.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων:
 Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Ληξιαρχείων, καθόσον, τόσο κατά τη σχεδίαση, όσο και κατά την υλοποίησή του, έλαβε υπόψη του τις υφιστάμενες δομές των Ληξιαρχείων των Δήμων και τις απορρέουσες από τους νόμους διαδικασίες ενημέρωσης των άλλων Δημόσιων Φορέων,
 εξασφαλίζει απολύτως τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να συνδράμει αποφασιστικά σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση, ούτε για τον πολίτη, ούτε για το Δημόσιο, διότι αποτελεί έργο εσωτερικής παραγωγής της ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ,
 έχει σημαντικότατη συμβολή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη διαλειτουργικότητά του με πολλούς άλλους φορείς του Δημοσίου (συγκεκριμένα με την ΓΓΠΣ, την ΕΛΣΤΑΤ, την ΗΔΙΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ, τις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου κ.ά.) και συμμορφούται πλήρως στους κανόνες της Πολιτείας:
• για διαφάνεια στις συναλλαγές με τους πολίτες,
• για άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και
• για την εφαρμογή υπηρεσιών μιας στάσης,
 μειώνει τη γραφειοκρατία, αφού απλουστεύονται οι διαδικασίες λόγω της απαλλαγής των υπαλλήλων του ληξιαρχείου από χρονοβόρες χειρωνακτικές εργασίες (φωτοτυπίες, αλληλογραφία με διαφόρους φορείς κ.α.) και διπλές καταχωρήσεις σε πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας σ’ αυτούς να ασκούν την αρμοδιότητά τους εξυπηρετώντας τους πολίτες, χωρίς καθυστερήσεις και το κυριότερο χωρίς κόστος.
Με το ΠΣΛΗΠ ο πολίτης, στην επαφή του με το Κράτος (το Ληξιαρχείο), δεν θα κληθεί, για μια ακόμη φορά, vα πληρώσει (μεταφορικά και κυριολεκτικά) την αδυναμία συντονισμού του δημοσίου τομέα.
Τέλος το ΠΣΛΗΠ είναι ο προπομπός του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα θεραπεύσει οριστικά την αδυναμία του Δημοσίου στην παρακολούθηση των μεταβολών της αστικής κατάστασης των πολιτών της χώρας και θα οδηγήσει – εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων – Δήμων και των Δημόσιων Φορέων, που θα διαλειτουργήσουν με το πληροφοριακό σύστημα, στον τρόπο, με τον οποίο θα υλοποιούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τη συνεργασία τους. Και επειδή θα χρησιμοποιεί διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί στη διακήρυξη του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών», θα είναι, αργότερα, απείρως ευκολότερη η προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΥΠΕΣ, Δήμοι, Δημόσιοι Φορείς) στο σημαντικό αυτό έργο της Δημόσιας Διοίκησης που έρχεται.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε, ότι «με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για όλα τα ληξιαρχικό γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, εντεύθεν δε επιτυγχάνεται και η άμεση ενημέρωση, τόσο των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση, όσο και άλλων διαπιστευμένων φορέων, τους οποίους ενδιαφέρουν τα γεγονότα αυτά».