ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΑΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

                                                                                   ΑΘΗΝΑ, 21 Μαΐου 2010

 

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μετά από αυτεπάγγελτο δειγματοληπτικό έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στην Υπηρεσία Ασφάλισης Δημοσίου (ΥΠΑΔ) Ανατολικής Αθήνας, προέκυψαν ευρήματα που αφορούν σε παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων, καθώς και σε φαινόμενα κακοδιοίκησης. Σύμφωνα με τη διεξαχθείσα έρευνα προτείνεται η αναζήτηση ευθυνών σε 6 θεράποντες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ, σε 9 ελεγκτές γιατρούς, σε 7 συμβεβλημένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και σε 5 διοικητικούς υπαλλήλους της ΥΠΑΔ Ανατολικής Αθήνας. Η έκθεση αυτή θα αποσταλεί στον  εισαγγελέα Εφετών για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών.

 

Αποστέλλεται συνημμένα συνοπτικό σημείωμα της έκθεσης.

 

  

 

 

                                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από τον έλεγχο στην Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου

(ΥΠΑΔ) Ανατ. Αθήνας προέκυψαν μεταξύ άλλων τα εξής ευρήματα.

 

 

1. Η αποστολή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) που είναι η οργάνωση, η παρακολούθηση κι ο έλεγχος του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτής, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησής της, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου πόρων, δεν επετεύχθη.

Αντίθετα, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων, φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών με συνέπεια την παθογένεια του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

2.  Ο έλεγχος των  στοιχείων  που περιέχονται στις ιατρικές εντολές και στις ιατρικές επισκέψεις, οι οποίες κατατίθενται στην ΥΠΑΔ από τους συμβεβλημένους, για  εκκαθάριση,  δεν είναι ενδελεχής και δεν γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία των ασφαλισμένων (ονομ/μο, ΕΜΑΔ, διευθύνσεις) που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα.

Στις ιατρικές εντολές των συμβεβλημένων ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων, εντοπίσθηκαν περιπτώσεις με ανύπαρκτο ή λανθασμένο ΕΜΑΔ (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων Δημοσίου) ασφαλισμένων, με υπογραφή ελεγκτή ιατρού μεταγενέστερη της πραγματοποίησης της εξέτασης, με διαφορετικές υπογραφές των ιδίων ασφαλισμένων, ανακολουθία στον αύξοντα αριθμό των σελίδων του βιβλιαρίου  που έχουν συνταγογραφηθεί οι ιατρικές πράξεις από τον ιατρό, σε σχέση με τις ημερομηνίες που αναγράφονται σε αυτές, έχουν χρησιμοποιηθεί  βιβλιάρια ασθενείας που δεν φέρουν  σήμα ή το σήμα τους ήταν ανύπαρκτο ή έχουν αναγραφεί εξετάσεις σε βιβλιάριο «συνταξιούχου» ενώ ο ίδιος είχε βιβλιάριο «εν ενεργεία» ασφαλισμένου.

Ασφαλισμένοι, κάτοικοι επαρχίας, πραγματοποίησαν μικροβιολογικές εξετάσεις σε Διαγνωστικό Κέντρο της Αθήνας την ίδια ημέρα της συνταγογράφησης από γιατρό της επαρχίας και θεώρησης επίσης από ελεγκτή ιατρό της επαρχίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις από τις προαναφερόμενες, όπου η Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ), μετά την εκκαθάριση κι αναγνώριση από την ΥΠΑΔ, προέβη  σε περικοπές δαπανών που εγγίζουν  το 50%, καμία αντίρρηση ή αμφισβήτηση, δεν διατυπώθηκε από τους δικαιούχους (συμβεβλημένους ιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα). Παραδόξως υπήρξε αποδοχή αυτών των περικοπών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω είναι  Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, το οποίο τον 12ο του 2007, υπέβαλε προς εκκαθάριση 96.439,60 ευρώ, η ΥΠΑΔ δεν προέβη σε καμία περικοπή,  απέστειλε τους λογαριασμούς, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου η οποία μετά τον έλεγχο  εκκαθάρισε προς ενταλματοποίηση μόνο 1160,30 ευρώ. Οι εντολές που περιεκόπησαν ελλείπουν από το φάκελο που τηρείται στην ΥΠΑΔ.

3. Παρουσιάζεται μεγάλη απόκλιση στις καταβληθείσες δαπάνες σε  συμβεβλημένους ιατρούς ιδίων ειδικοτήτων, καθώς και σε Διαγνωστικά Κέντρα. Ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες ετησίως, καταβλήθηκαν σε ορισμένους ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα.

4. Ιατρός, εργαζόταν με δύο ειδικότητες,  από το 1998 έως και το 2002, ως Φυσίατρος συνάπτοντας σύμβαση με το Δημόσιο και ως Παθολόγος στο ΙΚΑ, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.Δ.3366/55 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1579/85.

5. Οι ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς,  αποδίδονται στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα εάν είναι πρώτη ή δεύτερη επίσκεψη, κατά παράβαση του Π.Δ.127/05 βάσει του οποίου   διαφοροποιείται η αμοιβή της 1ης ιατρικής επίσκεψης (20 Ε) από τις επόμενες (10 Ε). Αυτό γίνεται γιατί ιατροί παρουσιάζουν ως πρώτη επίσκεψη την 2η και 3η, ενώ η Υπηρεσία δεν μπορεί να το ελέγξει, γιατί δεν υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των ιατρικών επισκέψεων. .

6. Κατεβλήθησαν δαπάνες για νοσηλεία ασφαλισμένων  σε  Γενική Κλινική η οποία δεν έχει συνάψει σύμβαση «εσωτερικών ασθενών» με την ΥΠΑΔ Αν. Αθήνας, και χωρίς να έχουν  ελεγχθεί οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ανάθεση της νοσηλείας εσωτερικών ασθενών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ. Στην εν λόγω κλινική εκκαθαρίσθηκαν 4.407.605,04 €, 3.732.604,66 €, 8.518.922,56 € και 1.589.428,12 € για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα. Για το έτος 2008 παρατηρείται αύξηση των δαπανών κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

7. Διαπιστώθηκαν πλημμέλειες κι ελλείψεις κατά την αρχική  σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων. Για παράδειγμα   δεν φέρουν ημερομηνία υπογραφής, ώστε  να προκύπτει ο χρόνος της ανανέωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις ανανεώνονται μετά  την παρέλευση της τετραετίας, χωρίς την απαιτούμενη απόφαση του Δ.Σ., ή υπογράφονται από αναρμόδιο όργανο. 

Κατά την εκκαθάριση δαπανών παραβιάζονται οι όροι των συμβάσεων.

Για παράδειγμα γίνονται δεκτές κι εκκαθαρίζονται ιατρικές εντολές που υποβάλλονται

με καθυστέρηση από (5) μήνες έως και (1) έτος,  κατά παράβαση του όρου 11 της σύμβασης, βάσει του οποίου τα  προς εκκαθάριση δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται το πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση τους.

8. Σε ιατρό Φυσίατρο καταβάλλονται ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές από την ΥΠΑΔ, παρόλο που δεν έχει  συνάψει νέα σύμβαση, ως όφειλε λόγω αλλαγής  επαγγελματικής στέγης,  κατά παράβαση των αναφερομένων στο με αρ. πρωτ. Δ2γ/10558/30-01-06 έγγραφο του Δ/ντή του ΟΠΑΔ  προς την ΥΠΑΔ Αν. Αθήνας, όπου «ο ιατρός σύμφωνα με την καταρτισθείσα σύμβαση παρέχει τις υπηρεσίες του στο ιατρείο του και στην αναφερόμενη στη  σύμβαση διεύθυνση και υποχρεούται να υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια ΥΠΑΔ για πληρωμή, τις εντολές που αφορούν τις επισκέψεις ή ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω διεύθυνση».

9.    Κατά τη διενέργεια  Πρόχειρου Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  για την  ανάθεση της ηλεκτρονικής καταγραφής και του ελέγχου των ιατρικών επισκέψεων των συμβεβλημένων με την ΥΠΑΔ ιατρών πανελλαδικά, για τον 9ο, 10ο, 11ο και 12ο του 2005, διαπιστώθηκαν φαινόμενα παραβιάσεων της κείμενης νομοθεσίας και αδιαφανών διαδικασιών (κατάτμηση αντικειμένου).

10. Δεν έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων για τον έλεγχο της συχνότητας της συνταγογράφησης ανά ασφαλισμένο, της χρήσης φαρμάκων, της συχνότητας πραγματοποίησης  των ιατρικών πράξεων και ιατρικών επισκέψεων, του κόστους παροχής υπηρεσιών ανά ασφαλισμένο, κατά νομό και όλη την επικράτεια και κυρίως των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων του Δημοσίου κατά ασφαλισμένο, ιατρό, φαρμακείο, δημόσιο νοσοκομείο, θεραπευτήριο, ιδιωτική κλινική, εργαστήριο, κατηγορία, νομό και όλη την επικράτεια με αποτέλεσμα ο ΟΠΑΔ, να καταβάλλει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς.

11.   Έχουν καταβληθεί  πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες ετησίως με αύξηση περίπου 57,11% το έτος 2009, σε συμβεβλημένους φαρμακοποιούς.

 

Παρατίθεται πίνακας αμοιβών συμβεβλημένων, με την ΥΠΑΔ Ανατ. Αττικής  φαρμακοποιών :

2006

2007

2008

2009

2010

 

26.726.945,76 €

 

38.584.665,97 €

 

 

34.755.751,90 €

 

41.991.086,75 €

 

8.082.018,85 €

μέχρι 12-2-2010

 

 

 

 

Κατά συνέπεια μετά τη διεξαχθείσα έρευνα το ΣΕΕΔΔ  προτείνει την αναζήτηση ευθυνών, ως ακολούθως :

 

α) Σε έξι (6) Θεράποντες Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ  ή μη :

  για  μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. δ, και  του Π.Δ.121/08, δηλαδή να «ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία…»

β) Σε Εννέα (9) Ελεγκτές ιατρούς:  διότι θεώρησαν εντολές  μετά την πραγματοποίησή των αναγραφόμενων εξετάσεων, ( νέος Κανονισμός Παροχών του ΟΠΑΔ ΦΕΚ 213/17-2-2005 άρθρο 6 Α1,Α2 «….. απαιτείται η θεώρηση εντολής πριν την πραγματοποίηση της εξέτασης»).

γ) Σε επτά (7) Συμβεβλημένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων:

……….., Μικροβιολόγο διότι υπέβαλε εκπρόθεσμα εντολές,  προηγουμένων μηνών, προς εκκαθάριση, κατά παράβαση του όρου 16 της σύμβασης όπου αναφέρεται ότι: « ο συμβαλλόμενος ιατρός για την είσπραξη της αμοιβής του, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΑΔ, δικαιολογητικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων………».

……….., ιατρό Φυσίατρο, διότι ενώ από το 1998 έχει δηλώσει αλλαγή διεύθυνσης, (Κατεχάκη 20,  Ν. Ψυχικό) αντί της (25ης Μαρτίου 26, Μελίσσια), δεν είχε συνάψει σύμβαση στη νέα διεύθυνση.  (Διαπιστώσεις σελ. 17).

…………., ιατρό Φυσίατρο, διότι δεν βρέθηκαν στο φάκελο του στην ΥΠΑΔ Αν. Αθήνας οι άδειες λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου του  για την έδρα στην οδό……., Χολαργό και για την νέα έδρα (……….)  ενώ έχει συνάψει σύμβαση με την ΥΠΑΔ

……….., ιατρό Φυσίατρο, διότι δεν είχε συνάψει σύμβαση από 30-12-06 έως 30-12-2008 παρόλο που όπως προκύπτει από την κατάσταση δαπανών ανά έτος του έχουν καταβληθεί τα αιτούμενα ποσά για τα ανωτέρω (2) έτη. …………ιατρό καρδιολόγο, διότι πραγματοποίησε ιατρικές πράξεις, πριν οι εντολές των ασφαλισμένων θεωρηθούν από ελεγκτή ιατρό, κατά παράβαση του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ ΦΕΚ 213/17-2-2005 άρθρο 6 Α1,Α2

……….ιατρό καρδιολόγο διότι, ενώ διέκοψε με δική του αίτηση τη σύμβασή του με την ΥΠΑΔ Αν. Αθήνας στις 30-3-2009, υπέβαλε   στις 25-1-2010 λογαριασμούς που αφορούσαν ιατρικές εντολές του 9ου μήνα του 2009 οι οποίοι αναγνωρίστηκαν και εγκρίθηκαν από την ΥΠΑΔ.

……….., Ιατρό Δερματολόγο, για  μη τήρηση των υποχρεώσεών της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. δ, του Π.Δ.121/08, δηλαδή να «ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, να συμπληρώνει ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία,…»

Επίσης σε πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους.

 

Η έκθεση διαβιβάσθηκε επίσης στον ασκούντα την εποπτεία Εισαγγελέα Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3074/2002 και βάσει   του Π.Δ. 121/08 άρθρο 2 παρ.3, προκειμένου να αξιολογηθούν οι παραβάσεις, για τις οποίες ανακύπτουν ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παρούσας.        

 

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω έλεγχος αποτελεί συνέχεια ελέγχων που έχουν

διενεργηθεί στις ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας, ΥΠΑΔ Πειραιά και ΥΠΑΔ Ανατ.

Αττικής. Τα ευρήματα είναι κοινά για όλες τις ΥΠΑΔ.