ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Εκπαίδευση μεσω του Προγράμματος NEPT

PDF | DOC | Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το έτος 2013 – (National Experts Professional Training Programme -NEPT)

Επισυνάπτονται τα συνοδευτικά αρχεία της ακόλουθης ανακοίνωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), διατίθενται στη χώρα μας, για το έτος 2013, 12 θέσεις «ασκουμένων» σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme –NEPT).
Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, αποσπώνται κατά τις κείμενες διατάξεις σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποσπώμενοι μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι οποιασδήποτε υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών ή υπάλληλοι διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων ή οργανισμών που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, ιδίως όταν διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις που προσφέρονται.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο. Θα πρέπει επίσης, να επιδείξουν υπευθυνότητα στην κατάθεση των αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν στη συνέχεια ακυρώσεις, ιδίως λόγω μη έγκρισης πιστώσεων για την κάλυψη του συνόλου των εξόδων και συνεπάγεται η απόσπασή τους.
Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).
Συνιστάται, οι υποψήφιοι να εξετάσουν προσεκτικά τον κατάλογο των ενδεικτικών θέσεων για το Πρόγραμμα που προτείνουν οι διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος συνοδεύει το παρόν έγγραφο, αλλά να εξετάσουν και το έργο όλων των Γενικών Διευθύνσεων μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν (σχετική φόρμα αποστέλλεται συνημμένα) στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gyioulos@ydmed.gov.gr ώστε να διαβιβαστούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην Ε.Ε.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους, τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2013 και η διάρκειά του είναι, κατά περίπτωση 3, 4 ή 5 μηνών. Η κατανομή των θέσεων είναι 12 θέσεις για την πρώτη περίοδο και ενδεχομένως 6 θέσεις για τη δεύτερη περίοδο.
Σημειώνεται ότι το κόστος μισθοδοσίας των ασκουμένων καθώς και κάθε άλλο κόστος (π.χ. κόστος μετακίνησης) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την οικεία υπηρεσία του κράτους μέλους, οπότε είναι απαραίτητη η σχετική θετική γνώμη της υπηρεσίας του ενδιαφερομένου, που πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο επισυναπτόμενο στην αίτηση.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση αποστολή του ανωτέρω εγγράφου της υπηρεσίας του ενδιαφερομένου, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου του 2012.
Η σχετική θετική γνώμη της υπηρεσίας αφορά στη διάθεση των σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της και δεν δεσμεύει την απόφαση του αρμοδίου, κατά περίπτωση οργάνου, σχετικά με την απόσπαση ή μη του επιλεγέντος υπαλλήλου.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του εν λόγω προγράμματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.