ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Έκδοση διοικητικών πράξεων μεταξύ Υπουργείων

PDF | DOC | Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, προωθούνται δράσεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος.
Στις δράσεις αυτές εντάσσεται και η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄), σύμφωνα με την οποία με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να περιορίζονται ή να καταργούνται συναρμοδιότητες Υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων.
Η έκδοση τoυ ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος θα έχει ως αποτέλεσμα την απεμπλοκή της έκδοσης μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων από την ανάγκη υπογραφής περισσοτέρων Υπουργών, αποσαφηνίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση Υπουργείων. Παράλληλα θα μειωθεί ο χρόνος έκδοσης των πράξεων αυτών και κατά συνέπεια το διοικητικό κόστος, διευκολύνοντας την επιτελική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του 9 του Ν. 3242/2004, αφορά στην έκδοση τόσο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), όσο και Προεδρικών Διαταγμάτων, με ατομικό και κανονιστικό χαρακτήρα, που εκδίδονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, με πρόταση περισσοτέρων Υπουργών.
Προκειμένου, επομένως να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της πολυπλοκότητας στην έκδοση διοικητικών πράξεων, παρακαλούμε οι υπηρεσίες να προβούν άμεσα:
•Στην καταγραφή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όλων των εξουσιοδοτικών διατάξεων που προβλέπουν την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων ατομικού ή κανονιστικού περιεχομένου, με υπογραφή περισσοτέρων του ενός Υπουργών,
•Στην επισήμανση, σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας τους, όλων εκείνων των περιπτώσεων, για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της κατάργησης ως μη αναγκαίας της συνυπογραφής του Υπουργού τους στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, όπου επισπεύδοντα είναι άλλα Υπουργεία,
•Στην προώθηση για επεξεργασία των σχετικών προτάσεών τους προς την υπηρεσία μας,
συμπληρώνοντας τα συνημμένα υποδείγματα πινάκων, ώστε να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.

Η αποστολή των σχετικών στοιχείων, η οποία μπορεί θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
m.devetzi@ydmed.gov.gr, παρακαλούμε να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 1/4/2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας, θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών των Υπουργείων, ή αντίστοιχες, οι οποίες θα φροντίζουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τις σχετικές προτάσεις των υπηρεσιών τους, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές απαντήσεις.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε ένα προηγούμενο στάδιο, κατά την κατάρτιση δηλ. των νομοσχεδίων, η παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση διοικητικών πράξεων (κυα ή πδ), με τη συνυπογραφή πολλών Υπουργών, να περιορίζεται στις περιπτώσεις εκείνες που η σύμπραξη αυτών απαιτείται για ουσιαστικούς λόγους.
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.