ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 18 Ιούνιος 2019

Είμαι Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Συμπλήρωση εντύπων μετάδοσης αποτελεσμάτων εκλογών 2ας Ιουνίου

Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

«Αναζήτηση Τμήματος» για Δικαστικούς Αντιπροσώπους

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των βιβλίων

Βιβλίο Εκλογών Πράξεων Εφορευτικής Διαλογής

Ορθή επανάληψη_Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1 ΚΑΙ Νο 2

Ορισμός ενός Γραμματέα Εφορευτικής Επιτροπής

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 68 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν εξαντληθεί ο αριθμός και των διορισμένων αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος μπορεί να διορίσει στα τμήματα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 68 του πδ/τος 26/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.

Στην ίδια περίπτωση είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει με εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας στην οποία διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταβολές αυτές ανακοινώνονται αμέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως έφοροι και τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής,

Ταυτόχρονα, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής υποχρεούνται να αναφέρουν με το ταχύτερο μέσο στον οικείο έφορο, την άφιξη και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα εκλογικά τμήματα που φέρουν τη διάκριση «Α’» και «Β’», θα οριστούν από δύο γραμματείς για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών τους. Δύο γραμματείς θα οριστούν και σε όλα τα ενιαία εκλογικά τμήματα, δηλαδή στα τμήματα που δεν φέρουν τη διάκριση «Α’» ή «Β’».

Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο ψηφοφορίας το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας της 26ης Μαΐου 2019, δηλαδή την 25η Μαΐου 2019, καθώς και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας της 2ας Ιουνίου 2019 (Β’ Γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών), δηλαδή την 1η Ιουνίου 2019, προκειμένου να παραλάβει στο κατάστημα ψηφοφορίας από το δήμαρχο το εκλογικό υλικό που θα έχει αποσταλεί από τον Αντιπεριφερειάρχη και να ελέγξει την πληρότητά του (άρθρο 78 παρ.1 του πδ/τος 26/2012).

Εφεξής ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ευθύνεται ο ίδιος για την ασφαλή διαφύλαξη του υλικού.

Άσκηση καθηκόντων των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Την ημέρα της ψηφοφορίας, όπου έχουν συσταθεί ζεύγη εκλογικών τμημάτων, «Α΄» και «Β΄», δεδομένου ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στα «Α» και «Β» τμήματα, εφιστάται η προσοχή ώστε οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να ενημερώνουν σχετικά τους εκλογείς.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στα τμήματα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, για τους δικαστικούς αντιπροσώπους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε Α’ ή Β΄ τμήμα, ψηφίζουν αντίστοιχα και στο άλλο τμήμα του ζεύγους.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις περιφερειακές εκλογές, μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά.

Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της οικείας περιφέρειας, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι και ψηφίζουν.

Στους αναπληρωτές εφόρους καθώς και σε όσους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μετέχουν στην εκλογική διαδικασία – και εφόσον έχουν οριστεί γι’ αυτό με σχετική απόφαση του οικείου εφόρου – παρέχεται η δυνατότητα να ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν.

Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα, για τη σύνταξη των πρακτικών της, σε υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα σε εκλογέα ή σε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, διότι ο ίδιος ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής μπορεί και να εκτελέσει καθήκοντα γραμματέα.