ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022
27.06.2019

Εγκύκλιος: Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείµενο µε το π.δ.26/2012 (Α΄ 57).

Στην παρούσα εγκύκλιο, η οποία περιλαµβάνει και τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν µετά την κωδικοποίηση του π.δ. 26/2012, περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρµοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ αναφέρονται και οι εκ του νόµου προβλεπόµενες προθεσµίες, µέσα στις οποίες οι τελευταίοι οφείλουν να ενεργήσουν.

Επισηµαίνεται ότι αρµόδιος για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νοµό) είναι ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας του, ενώ αρµόδιος για όλους τους δήµους του Νοµού Αττικής είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής (άρθρο 132 του π.δ. 26/2012).

Το περιεχόµενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία µέρη:

Στο πρώτο µέρος περιέχονται πληροφορίες για την ηµεροµηνία διενέργειας των εκλογών, τον αριθµό των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, την κτήση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών.

Στο δεύτερο µέρος περιγράφονται οι αρµοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αµέσως µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου έως την προηγούµενη ηµέρα της ψηφοφορίας.

Το τρίτο µέρος αναφέρεται στα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εκλογών.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος 70