ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Εγκύκλιος με θέμα: Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009).

 

Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 234/τεύχος Α΄/28-12-2009 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», στον οποίο,  περιέχεται, μεταξύ άλλων, η εξής διάταξη (άρθρο 9 παρ.8):

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα και γνώμη του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους».

Όπως είχε ήδη αναφερθεί και στην υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386/20-1-2010 σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού της ΓΓΔΔ&ΗΔ, « Οι υπηρεσίες και φορείς που απασχολούν προσωπικό για κάλυψη εποχικών αναγκών, θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση της προβλεπόμενης στην ανωτέρω διάταξη απόφασης για την εξειδίκευση των εποχικών τους αναγκών καθώς και τον προσδιορισμό του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους».

Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη χρονική προθεσμία των έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ν.3812/09 έχει σχεδόν παρέλθει, παρακαλούνται οι υπηρεσίες που έχουν εποχικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν με προσωπικό ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3812/09 όπως προβούν άμεσα και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2010, στην κατάρτιση σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων στις οποίες θα εξειδικεύονται:

1. οι εποχικές ανάγκες ανά υπηρεσία ή φορέα και,

2. θα προσδιορίζεται ο αριθμός καθώς και η κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους.

Όπως δε προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση του οικείου φορέα και γνώμη του ΑΣΕΠ.

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΑΣΕΠ στην οποία όλοι οι φορείς θα αποστέλλουν τα αιτήματά τους για την παροχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων είναι epoxiko@asep.gr. Η φόρμα συμπλήρωσης του σχετικού εγγράφου βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.asep.gr και στην διαδρομή: «ΦΟΡΕΙΣ», «Υποδείγματα», «Εποχικού Προσωπικού (ΣΟΧ)», «ΑΑ:10, Αίτημα Χορήγησης Γνωμοδότησης Εποχικού Προσωπικού». Σημειώνεται ότι τα αιτήματα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση κρίνεται ως απαραίτητη για την έγκριση αιτημάτων πρόσληψης εποχικού προσωπικού από την  Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθμού της  χώρας. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ είναι η αρμόδια Υπηρεσία για τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.

 

Ο Υφυπουργός

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

&

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

 

Γεώργιος Ντόλιος