ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : “ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 24 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την 26η Μαρτίου 2010», η οποία εστάλη σήμερα σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Γκόλφη
Τηλέφωνο : 213-1313130
Fax : 213-1313175
e-mail : fenia.golfi@www.ypes.gr
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010

Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/6548

Προς:
1. Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων-Δ/νσεις Διοικητικού
3. Περιφέρειες-Δ/νσεις Διοίκησης
4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις-
Διευθύνσεις Διοικητικού

ΘΕΜΑ: Ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την 26η Μαρτίου 2010

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την 26η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, η οποία μεσολαβεί μεταξύ της αργίας της 25ης Μαρτίου και του Σαββατοκύριακου, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων πρέπει να μεριμνήσουν να υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων, ιδίως στις υπηρεσίες που έχουν συναλλαγή με το κοινό, ώστε να διεκπεραιώνονται ομαλά οι υποθέσεις των πολιτών.

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ελέγξουν τις απουσίες των υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη απουσία των υπαλλήλων ή υπολειτουργία των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού, θα τηρηθούν αυστηρά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και οι Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ