ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Γ.Γ.Ε.Τ.

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την υλοποίηση έργων δικτύωσης ERANETs τα οποία αποτελούν καινοτομία του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, ως ακολούθως:

– Ένα (1) άτομο ΠΕ Φιλοσοφικής
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικής Επιστήμης
– Ένα (1) άτομο ΠΕ εξειδικευμένος Οικονομολόγος σε θέματα χρηματοοικονομικής Διοίκησης
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγων εξειδικευμένος Ψυχολόγος σε θέματα Ψυχολογίας της Υγείας
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Χημικών
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Φυσικής Αγωγής
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών (Μεταλλειολόγος Μηχανικός )
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός )
– Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων Μηχανικός )
Έργο των ανωτέρω είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δημόσιων πολιτικών και των επιχειρηματικών στρατηγικών που έχουν σχέση με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπού τους . Συντονισμός των πολιτικών έρευνας μέσω δράσεων για τη στήριξη της υλοποίησης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και της ανάληψης πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στις οποίες θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση και άλλα άμεσα ενδιαφέροντα μέρη (π.χ. βιομηχανία, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) .

Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ΦΠΑ επί συνολικής δαπάνης 500.000 ευρώ θα βαρύνει το ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 013/3 και έργο 2004ΣΕ01330024. Η δαπάνη των 500.000 ευρώ θα βαρύνει σύμφωνα με δήλωση του φορέα τα έργα δικτύωσης από πόρους αποκλειστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε οι ως άνω συμβάσεις έργου δεν προσμετρώνται στους περιορισμούς του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.