ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Έγκριση πρόσληψης Προϊσταμένου Αγωνιστικού Αθλητισμού

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) ειδικού επιστήμονα, απόφοιτου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, ημεδαπού ή αντίστοιχου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, για την κάλυψη, με τριετή θητεία, της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄28/03-3-1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 περ. ια΄ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 234/Α΄/2009), του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν. 665/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 225/Α΄/18.8.1977) και του άρθρου 32 παρ. 2 του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1.3.1985).

2.Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.21/610, ΚΑΕ 0211 κλπ).