ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Έγκριση πρόσληψης δύο ιατροδικαστών

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για τη στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας και Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης.

2.Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει.