ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Έγκριση πρόσληψης 600 Εκπαιδευτικών

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης εξακοσίων (600) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011- 2012 για το σύνολο των περιπτώσεων του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), ως ακολούθως:

– Διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848 /2010)

-Εκατόν πενήντα (150) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010)

– Διακόσιες είκοσι επτά (227) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/2010.

2) Η κατανομή των Εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα και ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες .

3) Η πλήρωση των θέσεων των ανωτέρω Eκπαιδευτικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. γ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α’/2009) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων περί προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (αρθρ. 9 ν. 3848/2010, ΦΕΚ Α 19.05.2010)

4) Η προκαλούμενη δαπάνη από την πλήρωση των θέσεων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.