ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Έγκριση πρόσληψης 18 Εισπρακτόρων Διοδίων στην ΤΕΟ ΑΕ

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών για πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εισπρακτόρων Διοδίων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.).
 2. H πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/3.3.1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ιε του Ν.3812/09 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) όπως ισχύει.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη, από την πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της εν λόγω εταιρείας, στην οποία θα αποδοθούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 13 εκ.ευρώ