ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Έγκριση προσλήψεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης α) πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 01-11-2011 (δύο-2- μήνες για το έτος 2011 και έναν -1- μήνα για το έτος 2012) για τις ανάγκες των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ και β) πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 01-10-11 (τρείς -3- μήνες για το έτος 2011 και πέντε -5- μήνες για το έτος 2012) στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (Ε.Χ.Π.Α.) (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).