ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224 )

PDF | DOC | Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 )

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα και ως προς το άρθρο 40 του ως άνω νόμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 40, Απασχολούμενοι στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.», στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.»

Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), β) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», γ) στην εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και δ) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), δύνανται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές, ή εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016, δηλαδή έως και 2.2.2017, οι ως άνω απασχολούμενοι υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στους ως άνω φορείς, η οποία αίτηση υποβάλεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση στον φορέα που ανήκει οργανικά ο απασχολούμενος.

Στη συνέχεια, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου. Με βάση τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη των ως άνω απασχολούμενων, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξετάζει την ύπαρξη κενών θέσεων ή αναγκών σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Κατόπιν, εκδίδεται ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη και οι ως άνω απασχολούμενοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης, υποβάλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μεταταχθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονομικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.». Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση –Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.