ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018

PDF | DOC | Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4369/2016, καθώς και του Ν. 3230/2004.
Για την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου και σε συνέχεια της με αριθ.
πρωτ. 12972/10-05/2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου
31 του Ν. 4369/2016, διαμορφώθηκε, όσον αφορά στα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές, ένα νέο πιο λειτουργικό και συμμετοχικό περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στη δημόσια διοίκηση, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3230/2004 έχει ήδη τεθεί το πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της στοχοθεσίας μέσω της χρήσης δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση προώθηση των διαδικασιών στοχοθεσίας για το έτος 2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω κείμενη νομοθεσία, παρακαλούμε όπως προβείτε έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας του φορέα σας. Αρμόδιες Διευθύνσεις/Τμήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών είναι οι οργανικές μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, όπως προβλέπεται από τον οργανισμό έκαστου φορέα, άλλως οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ενώ η απόφαση για τους στόχους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται από τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων για τον τομέα αρμοδιότητάς τους έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Οι αποφάσεις στοχοθεσίας δημοσιεύονται στο «Διαύγεια» και καθορίζουν το βαθμό προτεραιότητας για κάθε στόχο, τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενώ ρυθμίζουν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιμέρους στάδια για τον προσδιορισμό της στοχοθεσίας και τις ενέργειες στις οποίες διαδοχικά οφείλετε να προβείτε μπορείτε να αναζητήσετε στην αριθ. πρωτ.
12972/10-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9) προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, η οποία παρατίθεται παρακάτω στα συνημμένα αρχεία, ενώ για την κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας μπορεί να γίνει χρήση των Εντύπων επιμερισμού στοχοθεσίας στα επίπεδα ιεραρχίας, που επίσης παρατίθενται κατωτέρω συνημμένα

Συνημμένα αρχεία:

1) Εγκύκλιος «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» (αριθ. πρωτ. 12972/10-05-2016 – ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9)
2) Έντυπα καθορισμού στοχοθεσίας σε word και excel
3) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
4) Εγκύκλιος «Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης (ν. 3230/2004)» (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/05-04-2006)