ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017

PDF | DOC | Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκηση με Στόχους και Δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» και των Δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατου Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/ 27-2-2016) και του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44Α/11.2.2004).
Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω νόμους ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.12972/10-5-2016 «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» η οποία αφορά στον προσδιορισμό της ετήσιας στοχοθεσίας στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα καθώς και στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ4/οικ.7323/5-4-2006 «Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης» η οποία αφορά στον καθορισμό Δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας.
Τα έντυπα που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.12972/10-5-2016 «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» παρατίθενται συνημμένα σε μορφή word και excel μαζί με τις ανωτέρω εγκυκλίους.

Συνημμένα αρχεία:  εγκύκλιος δεικτών

έντυπα καθορισμού στοχοθεσίας σε word  και  excel.

Νέο Συνημμένο: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ