ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 34 ν. 4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας και κατάργησης κενών θέσεων ΙΔΑΧ

PDF | Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

Όπως είναι γνωστό, στις 27 Οκτωβρίου 2011 στο ΦΕΚ 226 Α΄, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4024/2011 με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 34) του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.