ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΔΔΕ υλικών και εκτέλεσης εργασιών ΓΔΟΥ του ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών, αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685) (Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 198 και 199, παρ.2 περ.ε’ του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

στ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/3962/11.02.2009 (ΥΟΔΔ 73) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.».
  2. Το γεγονός ότι στις 24.03.2015 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/1/7510/24.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ6Χ-ΜΝΥ) προηγούμενη απόφαση, όπως ισχύει.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της πενταμελούς Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

  1. Αγγελική Μαγνήσαλη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αντιγόνη Γρατσία, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Οργάνωσης & Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Βασιλική Καραγιαννάκου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Παλαιολόγου μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  3. Ελένη Κοντομηνά, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Αξιολόγησης Διαδικασιών, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ακριβή Κάτσενου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες & τις Επιχειρήσεις, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Μιχαήλ Βοσκάκη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες & τις Επιχειρήσεις, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Θεοδώρου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
  5. Μαγδαληνή Βοϊδάκου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής, Μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Χριστοφιλίδη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-«Ραπτάρχης», της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Εγκαταστάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χαρίκλεια Λουκάτου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Ε’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Αριστομένη Λιακόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.