ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

ΕΔΔΕ υλικών και εκτέλεσης εργασιών ΔΠΥΔΥ του ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8537) (ΑΔΑ : 7ΕΚΞ465ΦΘΕ-ΧΣΖ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ε) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3972/11-02-2009 (ΥΟΔΔ 74) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5223/28-02-2012 (ΥΟΔΔ 93) απόφαση.
  2. Το γεγονός ότι στις 26.03.2015 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.7760/26.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ9Χ-ΗΙΘ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, εκτός του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής Λογιστικής Εξυπηρέτησης, τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

  1. Χρήστο Ρίζο, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Γ’ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καπαρό, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες & τις Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Παναγιώτα Αλιφέρη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Χαζάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Αξιολόγησης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Γεώργιο Σουλάκη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρωτή το Δημήτριο Βλαβιανό, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Συντονισμού & Εφαρμογής Πολιτικών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Διαμάντω Ζαφειράκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρώτρια τη Μαρία Κρητικίδου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.