ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΔΔΕ εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. (ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689) (ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

(β) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) τoυ άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Το αριθ. ΔΙΟΙΚ/Φ.936/1/16-05-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 33755/22.12.2014 (ΦΕΚ 3682/Β΄/31.12.2014) απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τη Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.
  3. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την αξιολόγησή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως εξής:

  1. Αθανασία Ρουτζούνη, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής, τριετούς θητείας, με 2 βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Καλοτεράκη, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής, τριετούς θητείας, με 2 βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Στέργιο Τσιαφούλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Ε΄, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ειδικότητας Πληροφορικής του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  3. Μιχαήλ Καραχάλιο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης Προϊστάμενο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σούλη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών & Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Βουλή, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με αναπληρώτρια την Μαρία Κρητικίδου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γ. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής ορίζεται ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους.

Δ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ε. Με την παρούσα παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19408/01.08.2014 (ΑΔΑ:6ΓΨΠΧ-9ΝΧ/ ΦΕΚ 2251/Β΄) απόφαση.