ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 7  Οκτωβρίου  2010

 

                                                

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. σχετικά με τις απλουστεύσεις των διοικητικών διαδικασιών

 

 

Ένας από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) αποτελεί η απλούστευση των κανονιστικών διατάξεων και των διοικητικών διαδικασιών που διέπουν την αδειοδότηση των επαγγελμάτων και την έναρξη των επιχειρήσεων.

 

Η προτεραιότητα αυτή συνδυάζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/ΕΚ/123, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/Α’/03.05.2010),

 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., ασκώντας το συντονιστικό ρόλο που επιφυλάσσει το Άρθρο 6 του Ν. 3844/ 2010, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες (έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων κ.α.) για:

 

·       την καταγραφή των διαδικασιών που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας από τις υπόχρεες υπηρεσίες καθώς και την αποτύπωση της κάθε διαδικασίας ξεχωριστά (κωδικοποιημένη νομοθεσία από την οποία προκύπτουν τα στάδια διεκπεραίωσης της κάθε διαδικασίας, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα παράβολα κλπ).  Το διαθέσιμο πληροφοριακό αυτό υλικό έχει αναρτηθεί από τις υπόχρεες υπηρεσίες σε ειδική ιστοσελίδα της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτόν, στην ελληνική πρώτα και αργότερα και στην αγγλική γλώσσα,

 

·        την παροχή αναλυτικών οδηγιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απλούστευση των διαδικασιών με  έμφαση στους τομείς προτεραιότητας που έχουν τεθεί στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και των κατασκευών),

 

·       την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών από τα Ε.Κ.Ε.

 

Παράλληλα, διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και συντονισμένη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 3844/ 2010.

 

Σε συνέχεια των εγκυκλίων και προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη και άμεση ανταπόκριση των δημοσίων φορέων, στην αναγκαιότητα απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και για την διεκπεραίωσή τους μέσω των Ε.Κ.Ε., διοργανώθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών της Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ./ ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να προωθηθούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι διαδικασίες απλούστευσης των διαδικασιών που αφορούν στην αδειοδότηση επαγγελμάτων και επιχειρήσεων και η παροχή τους μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε.

 

Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίζεται η γενικότερη προσπάθεια για την απλούστευση σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή την κατάργηση δικαιολογητικών, την αντικατάσταση αυτών από την υπεύθυνη δήλωση, την οργανωτική αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών (δημιουργία «υπηρεσιών μιας στάσης» κ.α.).

 

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων θα συμβάλλει τόσο στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί το έναυσμα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής που θα υπερβαίνει τις προβλέψεις του Μνημονίου και θα έχει ως πάγιο αποτέλεσμα τη σταθερή βελτίωση και την μόνιμη αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, την απλούστευση των διαδικασιών και την συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους με συνέπεια τη δραστική μείωση των διοικητικών βαρών ενώ ταυτόχρονα θα τονώσει την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ειδικότερα στην πρώτη φάση σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και οι κατασκευές, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.