ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Διοικητικές διαδικασίες επαγγελματικά επιμελητηρία

PDF | DOC | Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Επαγγελματικών Επιμελητηρίων

Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/32230/22-11-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3059/2-12-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΓ7Χ-7ΔΓ ).
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Επίσης, καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης και του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς αντικατάσταση των ανωτέρω πιστοποιητικών υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.