ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3562/Β΄/19.6.2024 (ΑΔΑ: 9Ι5Α46ΜΤΛ6-ΨΧ8), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει,  η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./216 / οικ.11556/19.6.2024 Απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Kατανομή προσωπικού»  με την οποία κατανέμονται χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα  (1.144) άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1711/Γ΄/12.6.2024, ο οποίος κυρώθηκε  με την υπ’ αρ. 452/05-06-2024 απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, σε διάφορους φορείς της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 (Α.Σ.Ε.Π. 31, Α.Σ.Ε.Π. 32 και Α.Σ.Ε.Π. 34), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β’ Στάδιο) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.  Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις»

– Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3562/Β΄/19.6.2024 (ΑΔΑ: 9Ι5Α46ΜΤΛ6-ΨΧ8), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει,  η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./216 / οικ.11556/19.6.2024 Απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Kατανομή προσωπικού»  με την οποία κατανέμονται χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα  (1.144) άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1711/Γ΄/12.6.2024, ο οποίος κυρώθηκε  με την υπ’ αρ. 452/05-06-2024 απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, σε διάφορους φορείς της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 (Α.Σ.Ε.Π. 31, Α.Σ.Ε.Π. 32 και Α.Σ.Ε.Π. 34), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β’ Στάδιο) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.  Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις»